code of conduct

Astra Sweets N.V. staat voor een kwalitatief product, geproduceerd in optimale werkomstandigheden.We dragen innovatie, veiligheid, milieu, kwaliteit en klantgerichtheid hoog in ons vaandel, waardoor we onze consumenten hoogwaardig snoep kunnen aanbieden. Dit alles realiseren we met respect voor onze medewerkers alsook de maatschappij waarin we vertoeven.

Doel globale bedrijfsprincipes

AstraSweets, en al zijn medewerkers, dragen deze globale bedrijfsprincipes uit om een volwaardig voeding producerend bedrijf te zijn. De globale bedrijfsprincipes, gebaseerd op de Astra-waarden en normen, maken we kenbaar aan het grote publiek, waaronder onze consumenten en leveranciers. Hierbij respecteren we onze medewerkers en gebruiken we deze principes om een eerlijke en correcte behandeling van al onze medewerkers te bevorderen. Hierbij eisen we vanuit Astra Sweets dat ook onze dochterondernemingen handelen volgens de bedrijfsprincipes. Dit alles omdat wij vanuit Astra Sweets verantwoordelijkheid dragen voor onze vooropgestelde principes en deze steeds toepassen om onze prestaties te blijven evalueren en ontwikkelen, zodat we verbetering kunnen blijven garanderen.

Bereik

Astra Sweets laat de globale bedrijfsprincipes, afgestemd op de ETI Code (Ethical Trading Initiative), gelden voor alle vestigingen & medewerkers alsook gelieerde ondernemingen verspreid over de hele wereld.

Astra Sweets & zijn principes

Astra Sweets past steeds de wetgeving en voorschriften toe in elk land waar Astra Sweets werkzaam is. Indien er geen specifieke wetten zijn omschreven, zal Astra Sweets de vooropgestelde bedrijfsprincipes toepassen, zoals in dit document beschreven.
 1. Arbeidsvoorwaarden
  • Astra Sweets respecteert de lokale arbeidswetgeving in alle landen waar het activiteiten ontplooit. Het ziet er op toe dat ook al zijn leveranciers en andere partners waarmee het samenwerkt die wetgeving eveneens respecteren.
  • Binnen Astra Sweets worden er geen medewerkers jonger dan 16 jaar in dienst genomen. Als de plaatselijke wetgeving een hogere minimumleeftijd voorschrijft, zal Astra Sweets aan dit voorschrift voldoen en eveneens een hogere minimumleeftijd hanteren.Als de lokale wet een minimumleeftijd van 15 jaar of jonger toestaat, passen we alsnog de minimumleeftijd van 16 jaar toe.Jongeren onder 18 jaar stellen wen niet ’s nachts tewerk.
  • Astra Sweets stimuleert een divers en gevarieerd personeelsbestand. We beoordelen onze medewerkers op basis van hun kennen en kunnen, waardoor iedereen de kans krijgt om in dienst te komen alsook om promotie te maken.Bovendien voeren we een actief beleid dat illegale discriminatie, inclusief pesterijen, verbiedt en de rapportage hieromtrent vastlegt.
  • Astra Sweets tolereert geen enkele vorm van fysieke of seksuele intimidatie/mishandeling van haar medewerkers.
  • Binnen Astra Sweets respecteren we de vrijheid van vereniging waardoor elke medewerker vrij is om zich aan te sluiten bij een wettelijk toegestane organisatie. Hierbij leven we ook de rechten van alle sociale partners na.
  • Arbeidsduur per dag en per week en minimumlonen worden nageleefd op basis van de plaatselijke wetgeving.Medewerkers presteren binnen Astra Sweets volgens de wettelijke dag-en weekregimes met voldoende pauzes. Medewerkers werken niet langer dan de wettelijk toegestane grenzen en wettelijk voorziene overwerk situaties. Voldoende rust houdt in minimum 1 rustdag per week.
  • Binnen Astra Sweets worden alle mogelijke inspanningen geleverd om elke medewerker een gepaste werkopleiding te geven.
  • Alle communicaties binnen Astra Sweets gebeuren inde voertaal Nederlands. Waar nodig voorzien we vertaling voor anderstalige medewerkers. Astra Sweets neemt de gepaste maatregelen om alle communicaties, alsook onze globale bedrijfsprincipes, op een toegankelijke manier te verspreiden zodat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn.
  • Astra Sweets zet zich in voor een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe berichtgeving in al haar activiteiten, inclusief de financiële verslaggeving. Astra Sweets verleent zijn volledige medewerking aan zijn auditors en houdt geen informatie voor hen achter.
 2. Veiligheid & welzijn op de werkvloer
  • Veiligheid & welzijn op de werkvloer is een integraal deel van alle bedrijfsactiviteiten binnen Astra Sweets.
  • Astra Sweets leeft alle lokale en nationale veiligheidsregelgeving na.
  • Elke productielocatie van Astra Sweets doet beroep op een toegewijde en opgeleide veiligheidsdeskundige die verantwoording aflegt aan de operationele manager van de locatie.
  • Alle productielocaties van Astra Sweets zullen de capaciteit ontwikkelen om, intern of extern, bedrijfsgeneeskundige begeleiding te bieden.
  • Medewerkers en derden op de werkvloer kunnen terecht bij vertrouwenspersonen en bij de HR afdeling wanneer zij vragen of opmerkingen hebben in het kader van hun welzijn op het werk. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen en van de HR-medewerkers zijn aangebracht op verschillende makkelijk toegankelijke plaatsen op de werkvloer.
  • Alle faciliteiten van Astra Sweets zetten zich volledig in om de werkplaatsen zo veilig mogelijk te maken. De veiligheid van onze medewerkers en onze producten staan steeds op de eerste plaats! Hierbij zijner voldoende drinkmogelijkheden, hygiënische toiletten, voldoende ventilatie, nooduitgangen, noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, EHBO-voorzieningen en geschikte werkposten aanwezig.
  • Medewerkers ontvangen regelmatig training op vlak van veiligheid en welzijn in het algemeen, evenals specifieke training over actuele onderwerpen.
  • Alle Astra locaties en faciliteiten moeten beschikken over een plan voor het aanpakken van crisissen waaronder ongevallen, natuurrampen of misdrijven.
  • Astra Sweets, alsook de gelieerde ondernemingen, beschikken over noodplannen voor evacuaties, lozingen en natuurrampen.
  • Crisisplannen en noodplannen worden gedocumenteerd, geoefend en alle lijsten met de hoofdverantwoordelijken en hun verantwoordelijkheden moeten up-to-date en gemakkelijk bereikbaar zijn.Alle noodsignalen en –plannen worden zo duidelijk mogelijk uiteengezet.
 3. Ethische principes
  • Astra Sweets heeft zijn hoofdzetel in België, maar handelt wereldwijd. Astra Sweets respecteert daarom de geldende wetgeving in alle landen waar het actief is.
  • Alle belanghebbenden bij onze onderneming behandelen we met respect en waardigheid en we eisen datzelfde van onze leveranciers en partners.
  • Astra Sweets concurreert op een eerlijke en redelijke manieren speelt het spel volgens de regels. Onze medewerkers mogen zich niet laten meeslepen door een zakelijk streven waardoor ze de regels van eerlijke concurrentie overtreden. Zo geven wij geen smeergeld aan particulieren of regeringsfunctionarissen, gebruiken wij geen vertrouwelijke informatie van anderen om er ongepast voordeel uit te halen, wij misleiden anderen niet en brengen onze concurrenten niet in diskrediet. Van derde partijen die in de naam van Astra Sweets handelen, verwachten wij hetzelfde en wij leggen hen dus dezelfde normen op als aan onze eigen medewerkers.
  • Astra Sweets en zijn medewerkers vermijden belangenconflicten. Medewerkers moeten potentiële onverenigbaarheden vermijden, zoals bv. familiale of persoonlijke banden met leveranciers of concurrenten. Medewerkers van Astra Sweets mogen geen activiteiten ondernemen waardoor zij of anderen persoonlijk voordeel kunnen halen uit vertrouwelijke informatie met betrekking tot Astra Sweets.
  • Verder mogen medewerkers geen geldelijke voordelen of andere giften aanvaarden van leveranciers of klanten, noch deze aanbieden om daaruit voordeel te halen of een voorkeursbehandeling te genieten. Indien medewerkers dergelijke geschenken aangeboden krijgen, met uitzondering van gebruikelijke relatiegeschenken van geringe waarde, moeten zij hiervan hun direct DC lid of de plant manager op de hoogte brengen.
  • Medewerkers in een functie met een hoger risico op het vlak van ethisch handelen zoals beschreven in bovenstaande principes, worden getraind in hoe om te gaan met dergelijke risico’s.
  • Alle medewerkers kunnen terecht bij hun direct DC lid of de plant manager om een melding te maken van praktijken die ingaan tegen bovenstaande ethische principes, zonder dat zij angst moeten hebben voor sancties. Alle medewerkers worden hiervan ook ingelicht bij hun introductie, en de gegevens van de contactpersoon zijn terug te vinden aan de valven en op het intranet.Er is ook de mogelijkheid om een anonieme melding te doen via het formulier NCS dat op het bedrijfszorg systeem terug te vinden is (AFP-GUF-02).
 4. Samenleving & Milieu
  • Astra Sweets zet zich in om integer en nauwkeurig te zijn in zijn communicatie met medewerkers en publiek. Medewerkers mogen geen bewust valse of misleidende verklaringen afleggen tegenover media of in publieke fora. Communicatie met de media of de financiële gemeenschap is voorbehouden voor de daartoe binnen Astra Sweets aangewezen persoon.
  • Met betrekking tot het milieu is de conformiteit met alle wettelijke en andere milieuverplichtingen een minimumeis. Wij verbinden ons verder ook tot het voorkomen van milieuverontreiniging en het verbeteren van de milieuprestaties.
  • Bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten worden naar vermogen de beste technische en economische verantwoorde maatregelen genomen voor de inzet van grondstoffen en energie om eventuele nadelige milieueffecten te beperken.
  • Milieuplannen worden opgesteld en continu aangepast in functie van nieuwe ontwikkelingen, opportuniteiten en als gevolg van afwijkingen. Het onderzoeken van milieu-incidenten maakt hiervan een onderdeel uit.
  • Medewerkers worden geïnstrueerd zodat zij hun rol in de milieubeheersing en procesverbetering begrijpen met het oog op het vermijden van schade aan het milieu.Belangrijke verantwoordelijkheden moeten toegewezen worden aan opgeleide medewerkers.
 5. Controle & naleving van de principes
  • In het kader van de implementatie van de globale Astra-principes zullen deze principes opgenomen worden in het beleid, procedures en de activiteiten van Astra Sweets en haar gelieerde ondernemingen. Alle aan Astra gelieerde ondernemingen, alsook het management en alle medewerkers verklaren hierbij dat zij zich aan het beleid en de vooropgestelde procedures houden. Wanneer Astra een controle voorziet zullen al deze partijen zich hieraan onderwerpen.
  • Astra Sweets streeft een cultuur na waarin medewerkers zich engageren voor ethisch gedrag. Medewerkers worden aangemoedigd onethisch gedrag te melden en Astra Sweets beschermt medewerkers die zulke melding maken tegen vergelding.
  • Deze Ethische code moet de medewerkers een leidraad geven in de manier waarop ze met elkaar, met klanten, leveranciers en partners omgaan.
  • Wanneer Astra Sweets zich bewust wordt van acties of omstandigheden die in strijd zijn met deze globale bedrijfsprincipes, dan zullen die acties en omstandigheden onder de loep worden genomen en zal het management van Astra gepaste corrigerende maatregelen nemen.
 6. Verwachting van Astra Sweets tegenover klanten en leveranciers

Klanten en leveranciers van Astra Sweets NV worden in kennis gesteld van dezeAstra-code of conduct waarvande 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties deel uitmaken.

De 10 principes van hetUN Global Compact:

Mensenrechten

 • Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen
 • Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

 • Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
 • Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
 • Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid
 • Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

 • Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
 • Principe 8: initiatieven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
 • Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren

Anti-corruptie

 • Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

Klachtenformulier

Wil je anoniem een klacht sturen? Laat het e-mail vakje leeg.